Všeobecné obchodné podmienky

1. PREDMET

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti
kupujúceho a predávajúceho spoločnosti:

Dunamenti s.r.o.
sídlo: Os. Reviczkého 1, Kolárovo 946 03
IČO: 36 557 412
IČ DPH: SK2021815224
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo 14464/N
tel.: +421 918 393 247
e-mail: info@dunamenti.sk
(ďalej len ako „spoločnosť’)
pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej
stránke  www.dunamenti.sk


1.2 Dozorným orgánom spoločnosti je:
- Slovenská obchodná inšpekcia:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
nr@soi.sk
tel. č. 037/772 02 16 / fax č. 037/772 00 24


2. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

2.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť dodá kupujúcemu objednaný tovar
(ďalej len „kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a prijatia
návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti.


2.2. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti (ďalej len
objednávka“). Objednávku možno uskutočniť prostredníctvom vytvoreného užívateľského účtu
alebo bez registrácie vyplnením objednávkového formulára/fakturačných údajov na internetovej
stránke www.dunamenti.sk
a jeho odoslaním cez e-shop.

2.3. Objednávka obsahuje okrem iného:
a) vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito VOP (vrátane podmienok
odstúpenia od zmluvy, alternatívneho riešenia sporov a reklamačného poriadku), ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

b) vyhlásenie o tom, že kupujúci sa oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov.

2.4. Potvrdením objednávky je prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti adresované kupujúcemu vo forme e-mailu, v ktorom spoločnosť
potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť
okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v
objednávkovom formulári.


2.5. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda
okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú
v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti dodať
kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v
dohodnutom čase a mieste prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.


2.6. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej
zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti.


3. KÚPNA CENA

3.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení
objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.


3.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu spoločnosti do miesta dodania,
ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý
si kupujúci zvolil.


3.3. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti a to jedným z
nasledovných spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

a) Platba vopred na bankový účet
b) Úhrada bezkontaktnou platobnou kartou v sídle spoločnosti

3.4. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom:
a) pripísania peňažných prostriedkov (kúpnej ceny) na účet spoločnosti,
b) úspešnej platby kartou pomocou mobilného smartPOS systému

3.5. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

3.6. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.


4. ČAS DODANIA

4.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť povinná dodať kupujúcemu tovar je závislá od dostupnosti
tovaru na sklade spoločnosti alebo u dodávateľov.


4.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné
dodacie lehoty.


4.3. V prípade, ak spoločnosť zistí, že tovar z objednávky je nedostupný napriek tomu, že dodávateľ
poskytol inú informáciu o dostupnosti, spoločnosť ihneď informuje zákazníka a ponúkne možnosť
rozdeliť prípadne zrušiť objednávku. Ak bola objednávka uhradená, spoločnosť vráti peniaze za
vypredaný titul zákazníkovi.


5. MIESTO DODANIA

5.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako adresa a/alebo miesto dodania
a spoločnosť ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.


5.2. Miestom dodania môže byť aj obchodný priestor spoločnosti, ktorý sa nachádza na adrese:
Os. Reviczkého 1, 946 03 Kolárovo.


6. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

6.1. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:
a. Preprava kuriérom
b. Osobný odber

6.2. Informácia o cene prepravy a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená
pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.


7. DODANIE TOVARU

7.1. Záväzok spoločnosti dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo
oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne
potvrdiť spôsobom, ktorý určí kuriérska služba.
Po riadnom doručení tovaru kupujúci obdrží
účtovný doklad - faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.


7.2. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim od
predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v
čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme
prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare.


7.3. Záväzok spoločnosti dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť bola pripravená
odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie
tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti.


7.4. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti späť, je spoločnosť
oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu
a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.


8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. Dokiaľ nebola objednávka objednávateľovi expedovaná, môže objednávateľ objednávku odvolať
prostredníctvom e-mailu. V prípade odvolania objednávky spoločnosť neúčtuje žiadne penále ani
iné poplatky.


8.2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na
diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej
zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou.

5.3. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko, e-mail,
číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre
zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy
spoločnosť odporúča, aby kupujúci odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslal
v listinnej podobe poštou na adresu: Os. Reviczkého 1, Kolárovo 946 03
, alebo prostredníctvom
elektronickej pošty na adresu:
info@dunamenti.sk

8.3 V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty je spoločnosť povinná zaslať
kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

8.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy
bolo odoslané spoločnosti najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením
kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.


8.5. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť povinná:
a. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Os.
Reviczkého 1, Kolárovo 946 03. Odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou.
Tovar neposielajte dobierkou, pretože dobierku spoločnosť neprevezme. Do balíka priložte
kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

b. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od neho prijal na základe
zmluvy alebo v súvislosti s ňou.


8.7 Spoločnosť si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru
kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru spoločnosti. V prípade vrátenia poškodeného tovaru
a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania ktoré je nad rámec
zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť vráti kupujúcemu
kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti na náhradu
škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu,
resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody, vráti spoločnosť kupujúcemu
rovnakým spôsobom,
aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia
platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.


8.8 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho
odovzdať spoločnosti. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný
na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti znáša
kupujúci.


8.9 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže
odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného
na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne
zmiešaný s iným tovarom

- predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho
kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné
uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia
a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.


8.10 Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
a) ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných
dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti,

b) ak kupujúci neprevezme objednaný tovar pri osobnom odbere,
c) ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti, ktoré možno od nej požadovať, nie je
spoločnosť schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa
nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti inak ho zaobstarať,

d) ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť tovar nakupuje.

8.10.Odstúpenie spoločnosti od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým,
že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu.


8.11.Odstúpenie spoločnosti od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti na náhradu škody
spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru
kupujúcemu.


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
https://www.dunamenti.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov


10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím
kúpnej zmluvy.


10.2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj:
a) Ochrana osobných údajov
b) Reklamačný poriadok
c) Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov
d) Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

10.3. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej
stránke
www.dunamenti.sk

10.4. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j.
obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z., zákona č.
22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami
týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a
ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov.


10.5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných
ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná
povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že
niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo
nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého
obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.


10.6.V prípade ak kupujúci nie je spotrebiteľ, ale napr. podnikateľ alebo obchodná spoločnosť, na tento
právny vzťah sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, pričom v tom prípade sa
ustanovenia zabezpečujúce ochranu spotrebiteľa neaplikujú.