Reklamačný poriadok

1. Spoločnosť Dunamenti s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí
kupujúcim, resp. za vady ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.


2. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu kuriérskou službou začína záručná
doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra. V prípade tovaru, kde je uvedený dátum minimálnej
trvanlivosti alebo údaj o expirácii je záručná doba platná do tohto dátumu, resp. po dobu expirácie.


3. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby. Tovar zakúpený
cez E-shop:
www.dunamenti.sk je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese: Os.
Reviczkého 1, Kolárovo 946 03.


4. Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný spoločnosti odoslať tiež originál účtovného
dokladu o kúpe reklamovaného tovaru, ako aj popísať dôvod reklamácie. V popise dôvodu
reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva,
ktoré si voči spoločnosti zo zodpovednosti za vady uplatňuje, ako aj kontakt na účely komunikácie.
Reklamovaný tovar zasiela kupujúci spoločnosti na vlastné náklady a nebezpečenstvo.


5. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej
dobe. Kupujúci môže reklamovať iba vadný (chybný, poškodený) tovar. Kupujúci je povinný
skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.


6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Spoločnosť je oprávnená vždy namiesto odstránenia vady
vymeniť vadný tovar za bezvadný. V prípade ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná
doba od prevzatia nového tovaru.


7. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým spoločnosti nevzniknú
neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú
nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má
kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.


8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať
ako tovar bez vady, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.


9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na
kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto
voľbu sám jednostranne meniť.


10. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak dôjde k ukončeniu reklamačného konania odovzdaním
opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z
ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.


11. O prijatí reklamácie je spoločnosť povinná vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí
reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie
alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie.
Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú
(poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie. Spoločnosť určí
spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Spoločnosť je pri tom viazaná rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv v zmysle
reklamačného poriadku uplatňuje, s prihliadnutím na vyššie uvedené obmedzenia. O tomto
informuje spoločnosť kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú)
adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie. Po určení spôsobu
vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu
vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť
alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.


12. O vybavení reklamácie je spoločnosť povinná vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia
reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list
obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť
kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely
komunikácie v popise reklamácie.


13. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi
spoločnosťou a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.


14. V prípade ak kupujúci nie je spotrebiteľ, ale napr. podnikateľ alebo obchodná spoločnosť, na tento
právny vzťah sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, pričom v tom prípade sa
ustanovenia zabezpečujúce ochranu spotrebiteľa neaplikujú.