Ochrana osobných údajov

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť Dunamenti s.r.o , Os. Reviczkého 1, 946 03 Kolárovo

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: info@dunamenti.sk

Konateľ: Imrich Majoroš 0918/393 247

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

 

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Účel spracúvania OÚ

Právny základ na spracovanie
 článok 6 ods. 1 GDPR
 
zákony v znení neskorších predpisov

Kategórie dotknutých osôb

Kategória OÚ

Doba uchovávania OÚ

Katogória príjemcov OÚ

vystavenie daňového dokladu

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
 zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

zákazníci

bežné osobné údaje

podľa zákona uvedeného v právnom základe

účtovnícka spoločnosť, pošta, kuriérske spoločnosti, advokátka

zmluvné a predzmluvné vzťahy

článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy

zákazníci

bežné osobné údaje

lehota uvedená v zmluve

účtovnícka spoločnosť, advokátka

reklamácie

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
 zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

zákazníci

bežné osobné údaje

podľa zákona uvedeného v právnom základe                                                                    

Žiadny iný príjemcovia, len prevádzkovateľ

vymáhanie nevysporiadaných pohľadávok

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR, Zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník, zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník

zákazníci

bežné osobné údaje

podľa zákona uvedeného v právnom základe

advokátka

Vystavenie dokumentu Oprávnenie

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR, zmluvná požiadavka

zákazníci

bežné osobné údaje

Lehota uvedená v Oprávnení

zákazníci

zasielanie marketingových materiálov

článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
 dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

zákazníci

bežné osobné údaje

pokým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas

Žiadny iný príjemcovia, len prevádzkovateľ

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľ nie je schopný plniť si povinnosti vyplývajúce zo svojej činnosti a funkcie. Osobné údaje zákazníkov sa spracúvajú tiež z dôvodu aby sa mohli ponúknuť informačné a marketingové kampane, fakturácia materiálu a uskutočňovanie školení na systémy s vystavením „Oprávnenie“ a to iba v súlade a ako súčasť obchodnej spolupráce.

Článok III.

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte:

info@dunamenti.sk

konateľ: Imrich Majoroš

mobil: 0918 393 247